Voorhorst Van Waegeningh ADvocaten B.V.

Definities

 1. Cliënt: de wederpartij van Voorhorst Van Waegeningh Advocaten
 2. BW: het Burgerlijk Wetboek.
 3. Consument: natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 4. Honorarium: de financiële vergoeding die de Cliënt met Voorhorst Van Waegeningh Advocaten is overeengekomen voor de uitvoering van de door Cliënt aan Voorhorst Van Waegeningh Advocaten verleende opdracht. Deze financiële vergoeding kan gebaseerd zijn op het werkelijk aantal bestede uren, een vaste prijs of een combinatie van beide. Het honorarium wordt vermeerderd met btw en verschotten.
 5. Verschotten: de kosten die Voorhorst Van Waegeningh Advocaten maakt in het belang van de uitvoering van de opdracht.
 6. Voorhorst Van Waegeningh Advocaten: Voorhorst Van Waegeningh Advocaten B.V., een besloten vennootschap, statutair gevestigd te Utrecht, geregistreerd in het handelsregister onder nummer 81052200.

Toepasbaarheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle werkzaamheden die Voorhorst Van Waegeningh Advocaten voor een Cliënt, betaald of onbetaald, verricht.

Contractspartijen

 1. Alle opdrachten van Cliënten gelden als uitsluitend aan Voorhorst Van Waegeningh Advocaten gegeven, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en van artikel 7:407 lid 2 wordt uitgesloten.
 2. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de Cliënt. Derden kunnen aan de opdracht of de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Tarieven

 1. Tenzij met de Cliënt schriftelijk is overeengekomen dat Voorhorst Van Waegeningh Advocaten een vaste prijs, of een gehele of gedeeltelijke resultaatsafhankelijke vergoeding ontvangt, wordt het Honorarium van Voorhorst Van Waegeningh Advocaten bepaald op basis van de geldende uurtarieven, te vermeerderen met het geldende percentage van de btw.
 2. Voorhorst Van Waegeningh Advocaten factureert het haar toekomende Honorarium in beginsel eens per maand.

Inschakeling derden

 1. Indien Voorhorst Van Waegeningh Advocaten een niet aan haar verbonden (rechts)persoon inschakelt bij de uitvoering van een opdracht, dan is Voorhorst Van Waegeningh Advocaten tegenover de Cliënt niet aansprakelijk voor een door deze (rechts)persoon begane fout of veroorzaakte schade. Indien door Voorhorst Van Waegeningh Advocaten de opdracht aan deze (rechts)persoon wordt verleend als middellijk of onmiddellijk vertegenwoordiger van de Cliënt, verleent de Cliënt aan Voorhorst Van Waegeningh Advocaten daarmee de bevoegdheid om, indien de betreffende (rechts)persoon haar aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking te aanvaarden.

Betaaltermijn

 1. Betaling van het Honorarium dient te geschieden binnen 14 dagen na de betreffende declaratiedatum. Bij overschrijding van deze termijn is de Cliënt van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand. De Cliënt komt geen beroep toe op opschorting of verrekening met enige (vermeende) vordering die Cliënt heeft (of meent te hebben) op Voorhorst Van Waegeningh Advocaten.
 2. Indien een declaratie van Voorhorst Van Waegeningh Advocaten niet is betaald binnen de betaaltermijn, is Voorhorst Van Waegeningh Advocaten gerechtigd om haar werkzaamheden voor de Cliënt op te schorten, nadat zij de Cliënt van haar voornemen in kennis heeft gesteld. Voorhorst Van Waegeningh Advocaten is niet aansprakelijk voor enige schade die uit deze opschorting voortvloeit.
 3. Indien de Cliënt een Consument is, worden de buitengerechtelijke incassokosten betreffende het onbetaald gelaten Honorarium in rekening gebracht volgens “het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten”:
  Minimumtarief € 40,-
  15% over eerste € 2.500,-
  10% over volgende € 2.500,-
  5% over volgende € 5.000,-
  1% over volgende € 190.000,-
  0,5% over het meerdere van de hoofdsom met en maximum van € 6.775,-
 4. Indien de Cliënt geen consument is, wordt de Cliënt 15% van het onbetaald gelaten Honorarium met een minimum van €75 in rekening gebracht als buitengerechtelijke incassokosten.

Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van Voorhorst Van Waegeningh Advocaten voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering door een verzekeraar van Voorhorst Van Waegeningh Advocaten plaatsvindt, is de totale aansprakelijkheid van de Voorhorst Van Waegeningh Advocaten voor schade beperkt tot vergoeding van uitsluitend de directe schade en uitsluitend tot een bedrag gelijk aan het Honorarium dat in de betreffende zaak is gedeclareerd in de zes maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, met een maximum van € 7.500,-. Voorhorst Van Waegeningh Advocaten is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen: verlies van winst, verlies van omzet, verlies of aantasting van gegevens, verlies van goodwill. Reputatieschade en/of gevolgschade is uitgesloten.
 3. De in lid 2 omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of bewuste roekeloosheid van Voorhorst Van Waegeningh Advocaten.
 4. Bij het inschakelen van derden zal Voorhorst Van Waegeningh Advocaten steeds de gepaste zorgvuldigheid in acht nemen. Voorhorst Van Waegeningh Advocaten is echter voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.
 5. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 BW vervalt een aanspraak tot schadevergoeding in elk geval indien de Voorhorst Van Waegeningh Advocaten daarvan niet schriftelijk in kennis is gesteld binnen drie maanden nadat Cliënt bekend raakte of redelijkerwijze bekend kon zijn met de gebeurtenis of het nalaten waaruit de schade voortvloeit.

Archivering

 1. Het dossier wordt gedurende vijf jaar nadat de uitvoering van de door Cliënt aan Voorhorst Van Waegeningh Advocaten verleende opdracht is afgerond bewaard, waarna het Voorhorst Van Waegeningh Advocaten vrij staat het dossier te vernietigen.

Wwft

 1. Voorhorst Van Waegeningh Advocaten zal bij de uitvoering van de opdracht de gepaste maatregelen treffen ter bewaring van de vertrouwelijkheid van de cliëntrelatie.
 2. Ingevolge toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, is Voorhorst Van Waegeningh Advocaten verplicht de identiteit van hun opdrachtgevers vast te stellen en onder omstandigheden bepaalde ongebruikelijke transacties aan de autoriteiten te melden. Door het verstrekken van een opdracht aan Voorhorst Van Waegeningh Advocaten bevestigt de Cliënt bekend te zijn met die verplichting en voor zover noodzakelijk toestemming te geven om die gegevens te verstrekken.

Persoonsgegevens

 1. Voorhorst Van Waegeningh Advocaten is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) voor de persoonsgegevens die zij ontvangt van Cliënten in het kader van haar dienstverlening. Tenzij anders aangegeven zal Voorhorst Van Waegeningh Advocaten deze persoonsgegevens slechts in het kader van dienstverlening verwerken en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen. Cliënt staat er voor in dat de AVG en overige wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens niet worden geschonden door de verstrekking van de persoonsgegevens aan Voorhorst Van Waegeningh Advocaten in het kader van haar dienstverlening. Cliënt zal Voorhorst Van Waegeningh Advocaten onmiddellijk op de hoogte stellen, indien persoonsgegevens niet meer juist zijn en gerectificeerd en/of verwijderd moeten worden. Cliënt zal betrokkenen, voor zover wettelijk verplicht, informeren over de verstrekking van de persoonsgegevens aan Voorhorst Van Waegeningh Advocaten conform de AVG en overige toepasselijke wetgeving. Ingeval er sprake is van een inbreuk in verband met persoonsgegevens welke op grond van artikel 34 AVG door Voorhorst Van Waegeningh Advocaten gemeld moet worden aan de betrokkene, zal Cliënt de betrokkene op eerste verzoek van Voorhorst Van Waegeningh Advocaten en conform de redelijke instructies van Voorhorst Van Waegeningh Advocaten in kennis stellen. Cliënt vrijwaart en stelt Voorhorst Van Waegeningh Advocaten schadeloos ter zake van (i) alle schade; en (ii) aan Voorhorst Van Waegeningh Advocaten opgelegde boetes door toezichthouders in verband met een tekortkoming in de nakoming van één of meer verplichtingen van de Cliënt uit dit artikel, de AVG en/of andere wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.
 2. In aanvulling op lid1 van dit artikel zal Voorhorst Van Waegeningh Advocaten contactgegevens van Cliënten in een bestand opnemen ten behoeve van direct marketing doeleinden. Onder direct marketing doeleinden worden onder andere het uitnodigen voor activiteiten en het zenden van nieuwsbrieven verstaan. Indien een Cliënt hiertegen bezwaar heeft, kan de Cliënt dat doorgeven aan Voorhorst Van Waegeningh Advocaten, waarna de persoonsgegevens onmiddellijk uit het direct marketingbestand zullen worden verwijderd.

Geschillenregeling

 1. Voorhorst Van Waegeningh Advocaten heeft een kantoorklachtenregeling waarop Cliënten een beroep kunnen doen. De klachtenregeling is gepubliceerd op www.vvwadvocaten.nl en wordt op verzoek kosteloos toegezonden.

Rechts- en forumkeuze

 1. Op de rechtsverhouding tussen Voorhorst Van Waegeningh Advocaten en haar Cliënten is Nederlands recht exclusief van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, zal met uitsluiting bevoegd zijn om in eerste aanleg van enig geschil dat tussen Voorhorst Van Waegeningh Advocaten en een Cliënt mocht ontstaan, kennis te nemen.