Bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering

Bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering

Bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering zorgt ervoor dat het bestuur van een BV voorkomt dat schuldeisers worden benadeeld. In dat geval voorkomt het bestuur dat de aandeelhouders te veel dividend uitkeren. Zo voorkomt het bestuur dat er te veel geld aan de BV wordt onttrokken.

Bij bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering is sprake van aansprakelijkheid jegens de BV, dus van interne bestuurdersaansprakelijkheid.

Dividenduitkering vermogenstoets

De algemene vergadering bepaalt wat er met de winst van een BV gebeurt. Toevoegen aan de winstreserve of uitkeren. Om dividend uit te keren, moet er natuurlijk wel winst zijn. De eerste stap is een vermogenstoets. Is het eigen vermogen groter dan de reserves die de BV moet aanhouden? Dan mag de algemene vergadering dividend uitkeren. In de wet of de statuten staat welke reserves een BV moet aanhouden.

Uitkeringstoets dividend

Zolang het bestuur geen goedkeuring verleent, heeft het dividendbesluit geen gevolg. Het bestuur mag de goedkeuring alleen weigeren, als zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de BV zijn schulden niet kan betalen als zij de dividenduitkering doet. Als de BV binnen een jaar in staat van faillissement wordt verklaard, wordt vermoed dat de bestuurder wist dat de BV haar schulden niet kon voldoen. Het bestuur moet dus in ieder geval een jaar vooruitkijken.

Goedkeuring bestuur

Geeft het bestuur goedkeuring aan de dividenduitkering en kan de BV binnen een jaar haar schulden niet meer betalen? Dan is er sprake van bestuurdersaansprakelijkheid bij dividenduitkering. Alle bestuurders zijn dan hoofdelijk verbonden aan het tekort dat door de uitkering is bestaan. Met andere woorden: als een BV €10.000 als dividend uitkeert hoeft een bestuurder niet meer dan €10.000 te betalen.

Dividend terugvorderen van aandeelhouders

Maar mag de aandeelhouder het ontvangen dividend zomaar houden? Niet zonder meer. Ook als degene die de uitkering ontving wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de BV haar schulden niet meer kon betalen, moet terugbetalen. Vreest u, als bestuurder, dat de BV de uitkeringstoets niet haalt? Breng dan de aandeelhouders hiervan goed op de hoogte. Zodat u het dividend van de aandeelhouder kan terugvorderen.

Vergoeding aan bestuurders

Bij bestuurdersaansprakelijk bij dividenduitkering zal een bestuurder aan de BV betalen. Op dat moment moet de aandeelhouder die dividend heeft ontvangen niet aan de BV, maar aan die bestuurder betalen.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van ondernemingsrecht? Neem dan contact met ons op.