Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid is de aansprakelijkheid van de bestuurder. Omdat u in privé geen risico wilt lopen, onderneemt u met een BV Maar in sommige gevallen biedt dit geen zekerheid. Dan bent u als bestuurder toch aansprakelijk. Bestuurdersaansprakelijkheid wordt niet zomaar aangenomen, er geldt een hoge drempel. Omdat de gevolgen enorm kunnen zijn, is het echter van groot belang hier zorgvuldig mee om te gaan.

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens de BV

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens de BV noemt men interne bestuurdersaansprakelijkheid. Iedere bestuurder is gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Dit is een collectieve verantwoordelijkheid: u kunt dus ook aangesproken worden op het gedrag van een medebestuurder. In dat geval kunt u niet volstaan met stilzitten. U zult de gevolgen van het gedrag van uw medebestuurder zoveel mogelijk moeten beperken. In het uiterste geval zelfs ontslag nemen als bestuurder.

U kunt bestuurdersaansprakelijkheid niet omzeilen door een extra BV tussen te voegen: als natuurlijk persoon die daarvan bestuurder is, bent u in dat geval ook aansprakelijk.

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens crediteuren

Deze aansprakelijkheid is gebaseerd op onrechtmatige daad. Hiervoor is vereist dat de bestuurder “persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt”. Anders dan bij interne bestuurdersaansprakelijkheid, is er dus geen collectieve aansprakelijkheid met uw medebestuurders. Wel kan u worden verweten dat u heeft stilgezeten terwijl u had moeten handelen.

Persoonlijke verwijten zijn bijvoorbeeld het aangaan van verplichtingen waarvan u wist dat u ze niet kon nakomen en bewerkstelligen dat de BV haar verplichtingen niet nakomt (verhaalsfrustratie). Er zijn echter nog meer handelingen die tot een persoonlijk ernstig verwijt leiden.

Hoe werkt het bij een faillissement?

In het geval van faillissement wordt de curator geholpen om bestuurdersaansprakelijkheid aan te tonen. Als u geen deugdelijke administratie hebt bijgehouden of indien de BV niet tijdig haar jaarstukken heeft gepubliceerd, staat vast dat de BV onbehoorlijk is bestuurd. In dat geval kunt u proberen te bewijzen dat het faillissement door een andere oorzaak is ontstaan. U staat echter met 5-0 achter.

Wordt u aangesproken als bestuurder? Of meent u dat de bestuurder van uw wederpartij verwijtbaar handelt? Neem contact met ons op voor een vrijblijvend gesprek.