Dit is de privacyverklaring van:
Voorhorst Van Waegeningh Advocaten
Herculesplein 24
3584 AB Utrecht
KvK-nummer: 61121479
www.vvwadvocaten.nl

 

Introductie

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de persoonsgegevens die worden verwerkt door Voorhorst Advocatuur B.V. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensverwerking neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens wij verwerken.

 Welke gegevens

Met persoonsgegevens wordt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon bedoeld. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Wij kunnen onder meer de navolgende (soorten of categorieën) persoonsgegevens verwerken:

 1. Basisgegevens zoals uw voor- en achternaam;
 2. Contactgegevens zoals uw e-mailadres, postadres en telefoonnummer;
 3. Gegevens betreffende het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals een IP-adres;
 4. Gegevens betreffende uw bezoek aan onze website;
 5. Persoonsgegevens die u ons verstrekt in het kader van het bijwonen van bijeenkomsten;
 6. Persoonsgegevens die u ons verstrekt ten behoeve van een sollicitatie, zoals uw voor- en achternaam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, nationaliteit, burgerlijke staat en alle overige in uw C.V. vermelde persoonsgegevens;
 7. Alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons op eigen initiatief verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.

Voornoemde persoonsgegevens verwerken wij omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt, waaronder wederpartijen, of via openbare bronnen (zoals bijvoorbeeld het Kadaster of het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel) bekend zijn geworden.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op dan verwijderen wij deze informatie.

Waarvoor verzamelen wij deze gegevens en grondslag verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken de persoonsgegevens omdat u deze aan ons heeft verstrekt. Wij vragen u persoonsgegevens met ons te delen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 1. Het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van de tussen u en ons gesloten overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
 2. Voor advisering, bemiddeling en verwijzing.
 3. Om met u te communiceren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 4. In het kader van onze bedrijfsvoering, waaronder het voeren van onze administratie, versturen van facturen, innen van declaraties, afhandelen van een betaling, werving en selectie (sollicitatie), beveiliging, beheer van ICT-systemen.
 5. Vanwege communicatie- en marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om contact met u op te kunnen nemen naar aanleiding van een vraag op onze website, het versturen van nieuwsbrieven of andere vormen van communicatie uitingen. U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwbrief via de link in de nieuwsbrief.
 6. Voor het afhandelen van klachten.
 7. Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.

Wij verwerken de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluiten op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betreffen de volgende gronden:

 1. Voldoen aan een wettelijke verplichting;
 2. Uitvoering van een overeenkomst;
 3. Verkregen toestemming van betrokkene(n);
 4. Gerechtvaardigd belang.

Verstrekking aan derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Voorhorst Advocatuur B.V., zoals een IT-leverancier, medisch of forensisch deskundige, accountant, notaris of advocaat voor een second opinion, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Voorhorst Advocatuur B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Door ons ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Uw rechten

Nadat u uw persoonsgegevens met ons hebt gedeeld, hebt u de volgende rechten:

 1. Het recht op informatie (ontvangst privacyverklaring).
 2. Het recht op inzage. Dit betekent dat u een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die wij van u verwerkt hebben (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke).
 3. Het recht op correctie, aanvulling, wijziging of verbetering van uw gegevens (alleen van feitelijke gegevens).
 4. Het recht op, indien wettelijk mogelijk, verwijdering van uw persoonsgegevens (alleen van feitelijke gegevens).
 5. Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van (een gedeelte van) uw persoonsgegevens.
 6. Het recht op dataportabiliteit (gegevensoverdraagbaarheid). Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine-leesbare vorm. Daarbij heeft u het recht deze gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen.
 7. Het recht om bezwaar te maken tegen profiling.
 8. Het recht om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
 9. Het recht van verzet.
 10. Het recht op vergetelheid.
 11. Het recht om de eerder gegeven toestemming in te trekken voor zover de verwerking is gebaseerd op uw toestemming. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist . Na afloop van de termijn zullen wij deze gegevens verwijderen.

Indien uw gegevens enkel bij ons bekend zijn omdat u zich hebt geabonneerd op onze nieuwsbrief, zullen wij uw gegevens verwijderen wanneer u zich hebt afgemeld voor onze nieuwsbrief.

Social media

Op de website(s) van Voorhorst Advocatuur B.V. zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend LinkedIn. Wij houden geen toezicht op en zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacyverklaring van die derden door te lezen.

Cookies

Ons cookiebeleid kunt u vinden op www.voorhorst.nl/cookiestatement en bevat verdere informatie over het gebruik van cookies, waaronder de doeleinden waarvoor wij cookies gebruiken.

Beveiliging 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemenpassende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij nemen daarom, rekening houdend met de stand van de techniek,  alle technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs van ons verwacht mogen worden om uw persoonsgegevens te beveiligen

 Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te vullen en plaatsen een herzien versie op onze website. Raadpleeg daarom onze website met regelmaat om te zien of de verklaring is aangepast.

 Contact

Voor vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacyverklaring, en om gebruik te maken van uw hiervoor genoemde rechten, kunt u contact opnemen met ons via privacy@voorhorst.nl. De contactpersoon is de heer S.R. Voorhorst. U ontvangt binnen vier (4) weken na ontvangst van uw bericht nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij wij aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kunnen geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Versie 1 januari 2020