Selectieve betaling

Selectieve betaling

Iedere ondernemer start zijn BV met succes in het achterhoofd. Dit is natuurlijk geen garantie. Daarom is het in de beginperiode geregeld schrapen om de rekeningen te kunnen betalen.

U kunt niet alle facturen betalen. Hoe maakt u de keuze welke facturen u wel betaalt en welke facturen u niet betaalt? Een verkeerde keuze kan in een uiterst geval leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Belangrijk dus om u in te verdiepen voordat het te laat is.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Als een crediteur u verwijt dat u selectief hebt betaald, betreft dit externe bestuurdersaansprakelijkheid. Niet de vennootschap zelf spreekt u aan, maar een externe partij. Deze vordering is gebaseerd op onrechtmatige daad. De crediteur vindt dat u onrechtmatig hebt gehandeld.

De hoofdregel is dat de BV zelf de factuur moet betalen. In uitzonderlijke situaties is de bestuurder aansprakelijk. Hiervoor is vereist dat de bestuurder persoonlijk een ernstig verwijt kan worden gemaakt. De vraag is: wanneer is hier sprake van?

Geen algemene regel

Er is geen algemene regel die bepaalt hoe een bestuurder de schuldeisers van de BV moet betalen. Hij heeft hierin vergaande keuzevrijheid. Dat betekent dat een bestuurder kan kiezen om zijn leverancier te betalen. Wellicht is het noozakelijk om over grondstoffen te beschikken omdat hij anders geen producten kan maken. Misschien kiest de bestuurder om de boekhouder te betalen omdat hij gebruik maakt van het factureringssysteem en hij anders geen facturen kan uitsturen. Het is mogelijk dat de bestuurder een crediteur betaalt die beslag heeft gelegd omdat hij anders andere facturen niet kan betalen.

De bestuurder maakt in beginsel zijn eigen afweging wie hij wel -en daarmee ook- wie hij niet betaalt.

Peildatum selectieve betaling

Er zijn verschillende gradaties in het niet kunnen betalen. Als een betaling vertraagd is, wordt het tussen partijen over het algemeen wel opgelost.

Moeilijker wordt het als de BV in zwaar weer verkeert en de facturen zich opstapelen. Zolang de bestuurder een reëel zicht heeft op overleven, is hij vrij om te kiezen welke facturen hij betaalt.

Anders wordt het als de zogenaamde peildatum wordt bereikt. Dit is het moment dat de bestuurder zich realiseert dat een faillissement onafwendbaar is, of dat de BV haar activiteiten beëindigt en de onderneming wordt geliquideerd. Vanaf dat moment dient de bestuurder de belangen van alle schuldeisers in acht te nemen. Dat betekent de wettelijke rangorde volgen, de Paritas creditorum, oftewel de gelijkheid van schuldeisers.

Deze fasen beschreef ik reeds eerder in de blog: Bestuurdersaansprakelijkheid bij wanbetaling

Verwijtbare selectieve betaling

Na de peildatum kunnen betalingen verwijtbaar zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als de bestuurder de facturen van gelieerde vennootschappen vlak voor het faillissement snel betaalt.

Soms is het niet zo evident dat er sprake is van een onrechtmatige selectieve betaling. Bijvoorbeeld als de bestuurder een bepaalde leverancier betaalt. Op zich lijkt er niets aan de hand. Maar als later blijkt dat de bestuurder een doorstart voor ogen had en daarbij afhankelijk was van die specifieke crediteur, is de betaling toch onrechtmatig.

Bepalen welke facturen worden betaald en welke niet, luistert nauw. In welke fase bevindt u zich, is de peildatum al bereikt? Hoe documenteert u dat er nog een reële kans op overleven bestaat? Hoe gaat u om met betalingen na het peildatum.

Wilt u advies of van gedachten wisselen? Maak vrijblijvend een afspraak.