Huur- en verhuur overeenkomsten

HUUROVEREENKOMST  

Partijen leggen hun afspraken over de (ver)huur van commercieel vastgoed doorgaans vast in een schriftelijke huurovereenkomst.

De praktijk in de vastgoedmarkt is gebruikmaking van niet-actuele, gestandaardiseerde model-huurovereenkomsten voor het vastleggen van die afspraken. Dit doet zelden recht aan de belangen van partijen en houdt vaak geen rekening met de specifieke, unieke positie die u als verhuurder of als huurder heeft. Dat betekent dat het onderhandelen over en het opstellen van een huurovereenkomst, maatwerk vereist.

AFDWINGING VAN (VER)HUURVERPLICHTINGEN 

Gelukkig hebben en houden de meeste partijen bij een huurovereenkomst een goede zakelijke relatie met elkaar. Helaas komen huurgeschillen ook voor en is het risico daarop niet bij voorbaat uit te sluiten. Ingeval van een (dreigend) conflict is het zaak dat u tijdig wordt bijgestaan door een specialist teneinde het conflict op te lossen op de wijze waarmee u het beste bent gediend. Hierbij heeft een oplossing buiten de rechter om vanzelfsprekend de voorkeur, maar is een gang naar de rechter soms onvermijdelijk. Indien nodig kunnen voorafgaand daaraan al rechtsmaatregelen worden genomen (bijvoorbeeld beslaglegging).

CONTRACTOVERNAME, INDEPLAATSSTELLING, ONDERHUUR, HUURPRIJSWIJZIGING, RENOVATIE 

Gedurende de huurovereenkomst kunnen er, al dan niet wegens een veranderde situatie van één der partijen, wijzigingen in de zakelijke relatie gewenst zijn. Voor het doorvoeren van deze wijzigingen is doorgaans aanvullende contractdocumentatie vereist. De daarin vastgelegde afspraken moeten uiteraard uw belangen als verhuurder of huurder maximaal dienen, geen onnodige risico’s bij u laten rusten of ‘open eindjes’ kennen.  

HUURBEËINDIGING  

Het gebruik van commercieel vastgoed op grond van een huurovereenkomst eindigt doorgaans niet met een simpele opzegging. U dient erop bedacht te zijn dat de huurder uit hoofde van de wet doorgaans huur- of ontruimingsbescherming kan genieten indien de verhuurder de huurrelatie wenst te beëindigen tegen de wens van de huurder in. Zeker ingeval van voorgenomen huurbeëindigingen voor locaties die aan verschillende huurders zijn verhuurd (winkelcentra, kantoorcomplexen e.d.) vergt dit voor u als verhuurder kennis van zaken en een gedegen planning en strategie. Voor u als huurder vergt een dergelijke situatie kennis van de rechten die u (wellicht) heeft.

DUE DILIGENCE  

Gedurende de looptijd van een huurovereenkomst kan de wens of noodzaak ontstaan om de in het gehuurde geëxploiteerde onderneming of de exploiterende partij over te dragen, bijvoorbeeld door een activa-passiva-transactie of een overdracht van de aandelen in huurder. Om niet voor verrassingen te komen te staan, is het zowel voor de overdragende als de overnemende partij essentieel dat duidelijk is of hier ene mogelijkheid voor is en welke rechten en verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst eventueel zullen worden overgenomen.

U kunt ons inschakelen voor onder meer:

  • Huurovereenkomsten en gerelateerde contractdocumentatie: o.a. aanbiedingen, voorovereenkomsten, garanties, vaststellingsovereenkomsten, beëindigingsdocumentatie
  • Afdwinging van (ver)huurverplichtingen: o.a. betaling, onderhoud, gebreken, servicekosten, aansprakelijkheid
  • Contractovernames, indeplaatsstellingen, huurprijswijziging, renovaties
  • Huurbeëindigingen in en buiten rechte, al dan niet met het oog op complexere herontwikkelingen
  • Due diligence-onderzoek naar bestaande of toekomstige huurrelaties

VRAGEN OVER HUUROVEREENKOMSTEN

Heeft u vragen over koopovereenkomsten? Onze vastgoed advocaat op het gebied van commercieel vastgoed: Lasse van Waegeningh helpt u graag.

Menu