Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid

Onbehoorlijk bestuur is een ruim begrip. Wat betekent dat nu eigenlijk? Daarom de volgende voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid.

Een bestuurder kan aansprakelijk gesteld worden, indien hij een BV onbehoorlijk heeft bestuurd. Dit is een zware toets. Echter, de gevolgen van bestuurdersaansprakelijkheid zijn groot. De bestuurder wordt in privé aangesproken.

Bestuurdersaansprakelijkheid jegens de vennootschap

De volgende voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid zien op de aansprakelijkheid jegens de vennootschap. Volgens de Hoge Raad kan een bestuurder aansprakelijk zijn als hij een koopoptie verleent op aandelen en hiervoor een te lage prijs bedingt. In dit geval had de bestuurder verzuimd toestemming te vragen aan de Raad van Commissarissen.

Een bestuurder is aansprakelijk indien hij surseance van betaling aanvraagt, zonder de goedkeuring van de aandeelhouders. Ook dit bevestigt de Hoge Raad.

Een bestuurder is aansprakelijk als hij een beslissing neemt met verregaande financiële gevolgen, zonder behoorlijke voorbereiding. Bijvoorbeeld bij een grote investering. Indien dit niet goed voorbereid is, kan wellicht de betaling van salarissen in het geding komen.

Als het bestuur niet onderzoekt of de wederpartij kredietwaardig is, leidt dit mogelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid. Een BV doet grote leveringen op krediet en vervolgens worden de facturen niet betaald. Was dit voorzienbaar? Dan is het bestuur een ernstig verwijt te maken.

Veel risico’s zijn voorspelbaar. De kans op openbaring is meestal klein, maar de gevolgen groot. Tegen veel risico’s kan een BV zich indekken. Laat het bestuur na om de voorzienbare risico’s af te dekken, dan leidt dat mogelijk tot bestuurdersaansprakelijkheid.

De Raad van Commissarissen is grotendeels afhankelijk van de informatie die zij van het bestuur krijgt. Pas als de Raad van Commissarissen over alle informatie beschikt, kan zij toezicht houden. Als het bestuur de RvC onvoldoende informeert, is dit een voorbeeld bestuurdersaansprakelijkheid.

Als u een bestuursfunctie aanvaardt, moet u over de juiste kwaliteiten beschikken. Mist u die kwaliteit? Dan kunt u wellicht aansprakelijk zijn. U hoeft niet alles zelf te kunnen, maar u moet wel de expertise inroepen als u zelf niet over de vaardigheden beschikt.

Voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid jegens derden

Het aangaan van overeenkomsten waarvan u wist dat de BV de verplichtingen niet kon nakomen. Dit is de bekende Beklamel-norm. Uw contractpartij mag erop vertrouwen dat u enigszins rekening houdt met zijn belangen. Als u voor al uw medewerkers nieuwe auto’s koopt terwijl uw BV nog geen omzet maakt en niets verdient, leidt dit waarschijnlijk tot bestuurdersaansprakelijkheid.

Ook het frustreren van de nakoming van een overeenkomst leidt tot aansprakelijkheid. Bijvoorbeeld wanneer u het onmogelijk maakt voor een schuldeiser om zijn vordering te innen en er vervolgens geen verhaalsmogelijkheden meer zijn. Er bestaat veel vrijheid om een BV te besturen, maar die vrijheid is niet oneindig.

Bestuurdersaansprakelijkheid bij faillissement

De curator kan de bestuurder aanspreken op bestuurdersaansprakelijkheid jegens de vennootschap. Dit is de interne bestuurdersaansprakelijkheid.

De wet helpt de curator met een tweetal bewijsvermoedens. Als de vennootschap geen deugdelijke administratie heeft bijgehouden, of als de jaarstukken niet tijdig zijn gedeponeerd. In die gevallen, staat vast dat de bestuurder de vennootschap onbehoorlijk heeft bestuurd. Daarnaast bestaat het vermoeden dat dit onbehoorlijk bestuur de belangrijkste oorzaak is voor het faillissement. Tegen het laatste vermoeden kan een bestuurder tegenbewijs leveren.

Talloze voorbeelden bestuurdersaansprakelijkheid, waar een bestuurder voor beducht dient te zijn.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheid en ondernemingsrecht? Neem dan contact met ons op.