(Her)financiering

GELDLENING

Vrijwel alle vastgoedeigenaren maken tegenwoordig in meer of mindere mate gebruik van (her)financieringen voor de aflossing van een lopende financiering of voor het kunnen beschikken over de aankoopprijs ingeval van aankoop van het vastgoed. Deze financiering kan worden verstrekt door een externe financier zoals een bank of een niet-bancaire Nederlandse of buitenlandse kredietinstelling, of bijvoorbeeld door middel van een interne groepsfinanciering. Een relatief nieuw fenomeen op dit gebied is crowdfunding, wat in verschillende branches al bijna niet meer is weg te denken.

DUE DILIGENCE

Voordat een financierende partij daadwerkelijk overgaat tot uitkering van het leenbedrag, wilt deze zich ervan vergewissen dat het betrokken vastgoed op diverse onderdelen voldoet aan de eisen die zij daaraan stelt. Het daartoe bestemde due diligence-onderzoek naar het betrokken vastgoed is dan ook een cruciale stap in het financieringsproces.

Daarbij wordt niet alleen de bouwkundige staat van het vastgoed onderzocht, maar bijvoorbeeld ook juridische aspecten omtrent de eigendomssituatie van de geldlener. Ook zaken als de derde-zekerheidsverstrekker, de huur-/gebruikssituatie van het vastgoed, de voldoening van het vastgoed en het gebruik daarvan aan relevante vereisten uit hoofde van wet- en regelgeving en verzekeringsaspecten kunnen worden onderzocht.

De bevindingen van dit onderzoek worden vastgelegd in een due diligence-rapport, dat mede dient om te kunnen verwerken in de leningscontractdocumentatie. Daar waar onregelmatigheden of risico’s voor de geldlener en/of financier zijn geconstateerd, wordt in overleg tussen partijen bezien hoe deze onregelmatigheden of risico’s kunnen worden afgedekt en beperkt. Ten behoeve daarvan is dikwijls ook (op een ‘no name basis’) contact met gemeenten en andere overheden of overheidsinstanties nodig.

ZEKERHEDEN

Ten behoeve van zekerheid van nakoming van de verplichtingen van de geldlenenede partij zijn aan de meeste vormen van (her)financiering zekerheden gekoppeld, zoals pandrechten, hypotheekrechten, borgtochten en garanties (van derden). Het is voor de financierende partij onontbeerlijk dat met het oog op eventuele uitwinning daarvan, dergelijke zekerheden op de juiste wijze worden gevestigd en de belangen van de financier volledig borgen.

U kunt ons inschakelen voor onder meer:

  • Due diligence-onderzoek naar betrokken vastgoed
  • Bijstand bij het oplossen van geconstateerde vastgoedgerelateerde ‘red flags’ of aandachtspunten
  • Contractdocumentatie: o.a. ‘release agreements’, hypotheekakten, pandakten, garanties, borgtochten en andere zekerheden